Bygge bolig

Det å være involvert i boligbygging er en svært krevende jobb, og det er mange forhold å ta stilling til. Det er mange organisatoriske, økonomiske og byggtekniske forhold som må ivaretas. I boligprosjekter for mennesker med utviklingshemning kan det være gunstig å følge mange av prinsippene for universell utforming og å installere velferdsteknologiske løsninger ut over dette.

Dette temaet dreier seg om viktige forhold i en slik planleggings- og byggeprosess.

Planløsning og innredningsapp oppå.

 

 

 

 

Les mer  Ta quiz

Tips

Veileder for utviklingshemmede og deres pårørende for å etablere borettslag/sameie eller kjøpe enkeltbolig er et nyttig verktøy for å skaffe mennesker med utviklingshemning egen bolig. Den inneholder en oversikt over blant annet råd om prosess og finansiering for å kunne kjøpe seg egen bolig. Veilederen kan også være nyttig for andre personer med funksjonsnedsettelse og vanskeligstilte på boligmarkedet generelt, som er avhengige av kommunal eller statlig hjelp for å skaffe egnet varig bolig.
Det kan være hensiktsmessig å opprette et borettslag i forbindelse med bygging av samlokaliserte boliger. Dette kan gjøres enten det er et separat byggeprosjekt eller ved et større boligprosjekt, hvor borettslaget må etableres i samarbeid med utbygger. Hele prosessen for et av de første borettslagene i Oslo er beskrevet i Etablering av borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne – en veileder for pårørende og kommunen.
NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) har i et prosjekt støttet av Husbanken laget og utgitt bøkene "Veien fram til egen bolig" og "Sjef i eget hus". Her fortelles ni historier om hvordan egne hjem ble skaffet til mennesker med utviklingshemning. Mange av historiene dreier seg om å tenke nytt og utfordre holdninger til hvordan mennesker med utviklingshemning bør bo og få tjenester fra kommunen. "Sjef i eget hus" er en versjon med lett tilgjengelig tekst av "Veien fra til egen bolig".
Her finner du en oversikt fra NAVs hjemmesider over aktører som kan bli aktuelle ved tilrettelegging av bolig.